ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК. Türkçe oğreniyorum. Русский язык. Rusça oğreniyorum.

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК. Türkçe oğreniyorum. Русский язык. Rusça oğreniyorum. » Урок 36 » Прошедшее время именных сказуемых İsimlerde Geçmiş Zaman


Прошедшее время именных сказуемых İsimlerde Geçmiş Zaman

Сообщений 1 страница 4 из 4

1

После гласных e, i a, ı o, u o, u

Ben - miş-im - mış-ım - muş-um - muş-um
Sen - miş-sin - mış-sın - muş-sun - muş-sun
O - miş - mış - muş - muş
Biz - miş-iz - mış-ız - muş-uz - muş-uz
Siz - miş-siniz - mış-sınız - muş-sunuz - muş-sunuz
Onlar -miş-ler -mış-lar -muş-lar -muş-ler

Например:
Хотеть İstemek
Я хотел Ben iste-miş-im
Ты хотел Sen iste-miş-sin
Он хотел O iste-miş
Мы хотели Biz iste-miş-iz
Вы хотели Siz iste-miş-siniz
Они хотели Onlar iste-miş-ler

Брать Almak

Я брал Ben al-mış-ım
Ты брал Sen al-mış-sın
Он брал O al-mış
Мы брали Biz al-mış-ız
Вы брали Siz al-mış-sınız
Они брали Onlar al-mış-lar

Читать Okumak

Я читал Ben oku-muş-um
Ты читал Sen oku-muş-sun
Он читал O oku-muş
Мы читали Biz oku-muş-uz
Вы читали Siz oku-muş-sunuz
Они читали Onlar oku-muş-lar

При отрицании события в неопределенном прошлом отрицание – me, - ma по общим правилам ставится перед - mış – (-miş-, -muş-, -müş-).

Например:
Понимать Anlamak

Я не понимал Ben anla-ma-mış-ım
Ты не понимал Sen anla-ma-mış-sın
Он не понимал O anla-ma-mış
Мы не понимали Biz anla-ma-mış-ız
Вы не понимали Siz anla-ma-mış-sınız
Они не понимали Onlar anla-ma-mış-lar

Он из дома ушел? O evden gitmiş mi?
Сейчас его нет, наверное ушел. Şimdi yok, herhalde gitmiş.
Ворона смотрела на своего птенца и говорила: «Мой белый чистый ребенок».
Karga yavrusuna bakmış: «Benim ak pak evladım» demiş.

Обсуждается тема Miş'li geçmiş zaman
Ссылка на фэйсбук

Miş'li geçmiş zaman – еще называют
Duyulan geçmiş zaman (увиденное прошедшее время)
ещё одно название этого времени
Öğrenilen geçmiş zaman

Аффиксы Прошедшего субъективноного времени: -mış, -miş, -muş, -müş по правилам гармонии гласных.

Утвердительная форма:
Dün beni aramış.
Dün toplantıya herkes geç kalmış.
Zor durumda olanlara yardım etmiş.

Отрицательная форма:
Sınavda Matematik sorularına cevap vermemiş.
Geçen haftaki derste anlatılanların hiçbirini anlamamış.
Yeni elbise sana hiç yakışmamış.

Вопросительная форма:
Ankara’ya da kar yağmış mı?
Geçen yıl yapılan olimpiyatlarda Türkiye altın madalya almış mı?
Trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmuş mu?

1. Используется для описания события о котором мы услышали от других, но не видели сами.
Переводится словами "говорят", "оказывается", "кажется".

Dün İstanbul’a kar yağmış.
Dün matematik sınavına girmemiş.

2. В случае, когда вы обнаружили, что было что-то сделано в прошлом, и сейчас только это поняли / заметили.

Eyvah, ödevimi yanlış yapmışım!
Çantamı yanıma almayı unutmuşum.

3. Часто используется в рассказах, сказках, анекдотах.

Nasrettin Hoca bir gün komşusunu evine gitmiş ve ondan kazanını istemiş…

4. В ситуациях, когда от нас ничего не завесит в сочетании местоимениями Ben и Biz. (Hastalık - болезнь, sarhoşluk - пьянство).
А также в ситуациях когда идет описание вашей мечты.

Ben çocukken çok ağır hasta olmuşum.
Dün rüyamda sürekli konuşmuşum.

Примечание: Иногда используется не только в прошедшем времени, но и настоящем (Şimdiki zaman).

Sabah erkenden çantasını alıp evden çıkıyor.
(Çantasını alıp evden çıkmış.)
Dün akşam önüne aniden bir çocuk çıkıyor ve ona çarpıyor.
(Önüne aniden bir çocuk çıkmış ve ona çarpmış.)

Примечание: А иногда и в расширенном времени (Geniş zaman) .

Keloğlan yine yollara düşer.
(Keloğlan yine yollara düşmüş.)
Adamın biri yolunu kaybeder.

Bir zamanlar bir kral varmış. O, çok yaşlıymış.

5. Используется для составных времен.
Например в сочетании с аффиксами -dır, -dir, -dur, -dür.
Если имеется вероятность, что что-либо произойдет (İhtimal)
Такое время называется -miş'li geçmiş zamanın hikâyesi

Annem belki eve gelmiştir. (İhtimal)

6. В случае уверенности (Kesinlik).

Yarım saat oldu. Ders kesinlikle bitmiştir. (Kesinlik)

7. Используется для составных времен.
В сочетании с аффиксом miş
duyulan geçmiş zamanın rivâyeti - Неочевидное прошедшее время
Данная форма оставляя за собой основное значение "передача со слов других" или "осознание совершившегося факта",
употребляется довольно редко

Bu şiiri o yazmışmış.
(Onun yazdığı iddia ediliyor ama bana inandırıcı gelmiyor.)
Saksıyı ben kırmışmışım!
Beni suçluyorlar ancak bu iddia doğru değil.)

8. Еще примеры различных времён:

Hazırlamış-mış (duyulan geçmiş zamanın rivayeti)
sil-miş-miş-im (öğrenilen (miş’li) geçmiş zamanın rivayeti)
Hazırlıyor-muş (şimdiki zamanın rivayeti)
sil-iyor-muş-um (şimdiki zamanın rivayeti)
Hazırlayacak-mış (gelecek zamanın rivayeti)
sil-ecek-miş-im (gelecek zamanın rivayeti)
Hazırlar-mış (geniş zamanın rivayeti)
Hazırlamalı-y-mış (gereklilik kipinin rivayeti)
sil-meli-y-miş-im (gereklilik kipinin rivayeti)
Hazırlaya-y-mış (istek kipinin rivayeti)
Hazırlasa-y-mış (şart kipinin rivayeti)

Dediklerine göre iyi bir futbolcuymuşsun.
O gün biz çok yorgunmuşuz.
Eskidende çok güzelmişsiniz.
Burada Ayşe Hanım diye biri varmış.
Bir varmış, bir yokmuş, Allah’ın kulu çokmuş.
Ali geçen hafta hastaymış.

Пример:

Ben    oku-muş-um       Я, кажется, читал   
Biz     oku-muş-uz       Мы, кажется, читали
Sen     oku-muş-sun        Ты, кажется, читал
Siz      oku-muş-sunuz     Вы, кажется, читали
O        oku-muş          Он, кажется, читал   
Onlar   oku-muş-lar       Они, кажется, читали

http://sd.uploads.ru/c4AMz.jpg

0

2

Уроки из учебника "Интенсивный курс турецкого языка" автор Щека
Прошедшее время на -mış

Прошедшее время на -mış обозначает факты прошлого, очевидцем которых говорящий не являлся, но о которых ему известно понаслышке, со слов других:

    Hindistanda bir kadın beşiz doğurmuş. — В Индии, говорят, одна женщина родила пять близнецов.

Эти факты могут быть известны по тем результатам, которые имеют место в настоящем:

    Cebimde para yok! Para almayı unutmuşum. — У меня нет денег в кармане! Я, оказывается, забыл взять деньги.

Прошедшее время на -mış образуется при помощи ударного аффикса -mış, -miş, -muş, -müş, который прибавляется к основе глагола в одном из четырех аспектов (утвердительный, отрицательный, форма возможности и невозможности), а также безударных личных аффиксов I группы.

В вопросительной форме вопросительная частица mı, mi, mu, mü ставится между рассматриваемым аффиксом прошедшего времени и личным аффиксом, в 3-м лице мн.числа ударный аффикс -lar, -ler предшествует вопросительной частице. Примеры:

    ben yapmışım (я, оказывается, сделал), ben çizmişim (я, оказывается, начертил),
    sen bulmuşsun (ты, говорят, нашел), sen yürümüşsün (ты, говорят, шел),
    o yapmamış (он, говорят, не делал), о çizmemiş (он, говорят, не чертил),
    biz bulmamışız (мы, говорят, не нашли), biz yürümemişiz (мы, говорят, не шли),
    siz yapamamışsınız (вы, говорят, не сумели сделать), siz çizememişsiniz (вы, говорят, не сумели начертить),
    onlar yapabilmişler (они, говорят, сумели сделать), onlar bulabilmişler (они, говорят, сумели найти),

    ben yapmış mıyım? (разве я, оказывается, сделал?),
    sen çizmemiş misin? (разве ты, говорят, не начертил?),
    о bulamamış mı? (разве он, говорят, не сумел найти?),
    biz yürüyebilmiş miyiz? (разве мы, говорят, сумели пойти?),
    siz yapmış mısınız? (разве вы, говорят, сделали?),
    onlar çizmemişler mi? (разве они, говорят, не начертили?).

Недостаточный глагол i(mek) в форме прошедшего времени на -mış используется в именном сказуемом:

    о doktor imiş (он, говорят, врач; он, говорят, был врачом),
    Orhan evde imiş. (Орхан, говорят, дома; Орхан, говорят, был дома).

Однако именное сказуемое в указанной форме встречается сравнительно редко. Гораздо чаще основа глагола i(mek) опускается, при этом после гласной основы возникает согласный [у], аффикс же -mış, -miş, -muş, -müş теряет ударение:

    ben öğrenciymişim (оказывается, я студент),
    sen memurmuşsun (говорят, ты служащий),
    о doktormuş (он, говорят, врач),
    jandarmaymışız (мы, оказывается, жандармы),
    siz yorgunmuşsunuz (вы, говорят, уставшие),
    onlar evdeymişler (они, говорят, дома).

Отрицательная форма именного сказуемого в рассматриваемом времени образуется при помощи слова değil:

    ben doktor değilmişim (оказывается, я не врач),
    Orhan evde değilmiş. — Орхан, говорят, не дома.

Вопросительная частица ставится после именной части или слова değil, но перед аффиксом -(y)mış, -(y)miş, -(y)muş, -(y)müş:

    Ali katip değil miymiş? (разве, говорят, Али секретарь?),
    ben fakir değil miymişim? (разве я, оказывается, не бедный?).

0

3

Что делал когда-то?    Ne yapmışım?
Для сообщения о событиях, произошедших когда-то ранее, не в определенное известное время, или о событиях, лишь предположительно произошедших, в турецком языке к основе слова, обозначающего действие, добавляется - mış -, - miş -, - muş -, - müş - с соответствующим личным окончанием по правилу, представленному таблицей:

http://s1.uploads.ru/SNwqb.jpg

Рассмотрим нескольуо слов

Хотеть        İstemek

Скрытый текст:

Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.


Брать        Almak

Скрытый текст:

Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.


Читать        Okumak

Скрытый текст:

Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.


При отрицании события в неопределенном прошлом отрицание – me, - ma по общим правилам ставится перед - mış – (-miş-, -muş-, -müş-).

Например:
Понимать        Anlamak

Я не понимал        Ben anla-ma-mış-ım
Ты не понимал        Sen anla-ma-mış-sın
Он не понимал        O anla-ma-mış
Мы не понимали    Biz anla-ma-mış-ız
Вы не понимали        Siz anla-ma-mış-sınız
Они не понимали    Onlar anla-ma-mış-lar

Он из дома ушел?       O evden gitmiş mi?
Сейчас его нет, наверное ушел.    Şimdi yok, herhalde gitmiş.
Ворона смотрела на своего птенца и говорила: «Мой белый чистый ребенок».
Karga yavrusuna bakmış: «Benim ak pak evladım» demiş.

Упражнение . Завершите перевод.

Вчера учитель в школу приходил?    Öğretmen dün okula geldi mi?
Нет, не приходил.        Hayır, gelmedi.
Наверное заболел (1).        Galiba (hasta olmak (1)).
Где ты потерял платок?        Mendili nerede kaybettin?
Не знаю, может быть на улице потерял (2). Bilmiyorum, belki sokakta (kaybetmek (2))
Извините, Али Селим из класса вышел ли? Affedersiniz, Ali Selim sınıftan çıktı mı?
По-моему, все ученики вышли (3).    Bence bütün öğrenciler (gitmek (3))
Нилгюн вчера на работу приходила ли?    Niglün dün ofise geldi mi?
Может она получила (4) отпуск и поэтому не приходила (5).
Galiba izin (almak (4)) bu sebepten (gelmek (5)).

Ответы:

Скрытый текст:

Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.


Переведем.
Bir gün bir hırsız karga.
Bir parça peynir çalmış.
Konmuş bir dalda kalmış.
Etrafı seyre dalmış.

Ordan geçen bir tilki.
Şen sesinle öt demiş.
Aptal karga gak demiş.
Peyniri tilki yemiş.

0

4

учебник Сидориной, п.2.
http://s7.uploads.ru/WaBti.jpg
Оказывается, она знала все деревья : meğer , bütün ağaçları biliyormuş.
Оказывается, демоны тоже смертны : meğer , iblisler de ölümlüymüş.
Meğer bu konu hakkında hiç bir şey bilmiyormuşum. - Оказывается, я об этом ничего не знала.
(meğer) telefonu tamir edebilirmişim - Оказывается я могу делать ремонт телефона.
-(meğer) yeteneğin varmış - Оказывается, у тебя к этому талант.
uyuyakalmışım da işe geç kaldım. - Оказывается я проспала на работу.

0


Вы здесь » ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК. Türkçe oğreniyorum. Русский язык. Rusça oğreniyorum. » Урок 36 » Прошедшее время именных сказуемых İsimlerde Geçmiş Zaman


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно © 2007–2017 «QuadroSystems» LLC